§ 61 Gotlands Ridsportsförbund, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3668
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 61
Gotlands Ridsportsförbund, ansökan om bidrag

Au § 60
Dnr 2002/085-71
Gotlands Ridsportsförbund 2002-03-19
Jan Alamo 2002-03-31
Gotlands Ridsportsförbund ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 000 kronor som avses användas till köp av stallområdet vid Bunge flygfält och till avstyckningskostnader.

Bunge Ridcentrum byggdes 1992 som en gemensam satsning mellan försvars-makten, Gotlands kommun och näringslivet med en stiftelse som huvudman. Tävlingsverksamheten bedrivs av ridsportsföreningar. Anläggningen innehåller fälttävlansbana och 100 stallplatser som är inrymda i ett plåtförråd. Marken och byggnaderna har använts av försvaret under tid då ridsportsverksamhet inte pågått.

För att säkerställa ridsportens forsatta verksamhet i Bunge har förbundet lagt ett anbud på köp av delar av utbjudet markområde och egna finansieringsmöjligheter uppges saknas. Någon respons på anbudet har dock ännu inte erhållits.

Fritidsavdelningen redogör i tjänsteutlåtande för framställningen.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kultur- och fritidsnämnden
Bidragschefen redovisade att anläggningen inte kommer att styckas utan säljas till annan intressent.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Framställningen avslås.