§ 63 Härryda kulturcentrum/Teater Zenit, omprövning av Kfns § 17/02

Utskrivet från: http://gotland.se/3666
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 63
Härryda kulturcentrum/Teater Zenit, omprövning av Kfns § 17/02

Au § 62
Dnr 2002/009-76
Kulturavdelningen 2002-03-25
Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att kultur- och fritidsnämnden omprövar sitt beslut 2002-02-20, § 17 att bidrag beviljas till Härryda kultur-centrum/Teater Zenit med 15 000 kronor för teaterföreställningar i S:t Lars ruin i samarbete med Länsmuseet.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet överlämnas utan eget yttrande för beslut i kultur- och fritidsnämnden
Rune Melin yrkade att ansökan avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Härryda kulturcentrum/Teater Zenit ansökan om bidrag för teaterföreställningar avslås.