§ 66 Musikaliska Sällskapet, bidrag till flygelköp

Utskrivet från: http://gotland.se/3663
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 66
Musikaliska Sällskapet, bidrag till flygelköp

Au § 65
Dnr 2002/053-76
Musikaliska Sällskapet 2002-02-21
Kulturavdelningen 2002-03-25
Musikaliska Sällskapet ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor till flygelköp med stöd av en rad finansiärer. Flygeln avses placeras i Oscarssalen på Frälsningsarmén.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Musikaliska Sällskapet beviljas ett bidrag på 10 000 kronor ur anslaget särskilda kulturarrangemang till inköp av flygel.
Arbetsutskottets beslut
  • Förvaltningen kompletterar ärendet inför behandling i kultur- och fritidsnämnden.
Olov Gibson föredrog ärendet för kultur- och fritidsnämnden.

Rune Melin yrkade att ansökan avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Musikaliska Sällskapet ansökan om bidrag till inköp av flygel avslås.