§ 68 Allmänna Sången, föreställning Volund i Medeltidsveckan

Utskrivet från: http://gotland.se/3661
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 68
Allmänna Sången, föreställning Volund i Medeltidsveckan

Au § 67
Dnr 2002/034-76
Allmänna Sången 2002-02-05
Kulturavdelningen 2002-03-25
Allmänna Sången ansöker om bidrag med 10 000 kronor till hyra av ljud-anläggning i samband med föreställningen Volund under Medeltidsveckan. Arrangemanget finns inskrivet i Medeltidsveckans program och framförs i S:t Nicolai ruin, men är i övrigt självständigt från veckan med egen ekonomi.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Allmänna Sången beviljas bidrag med 10 000 kronor ur anslaget för särskilda kulturarrangemang till ljudkostnader för föreställningen Volund.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Allmänna Sången beviljas bidrag med 7 000 kronor till ljudkostnader för föreställningen Volund.
Rune Melin yrkade att ansökan avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Allmänna Sången ansökan om bidrag till hyra av ljudanläggning i samband med föreställningen Volund under Medeltidsveckan avslås.