§ 69 Galleriföreningen, utbytesprojekt , Lettiska konsthantverkare

Utskrivet från: http://gotland.se/3660
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 69
Galleriföreningen, utbytesprojekt – Lettiska konsthantverkare

Au § 72
Dnr 2002/094-76
Galleriföreningen 2002-03-27
Galleriföreningen, Galleri 5 ansöker om 17 000 kronor för att i samarbete med kulturattachén för Lettland, Gunilla Forsén anordna en utställning för att visa gotlänningarna vad man gör i Lettland- en utställning av konsthantverk mm.

Kultursekreteraren tillstyrker bidrag med 15 000 kronor ur anslaget för Mötesplats Gotland.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Galleriföreningen erhåller bidrag med 15 000 kronor för att genomföra ett utbytesprojekt med lettiska konsthantverkare.
Rune Melin yrkade att ansökan avslås med hänvisning till det ekonomiska läget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Galleriföreningens ansökan om bidrag för att genomföra ett utbytesprojekt med lettiska konsthantverkare avslås.