§ 72 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3657
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-04-17

§ 72
Rapporter

Förvaltningschefen rapporterade från
- Hansedagsrådets möte den 16 april
- nya organisationen på ledningskontoret där Jan Larsson är strategier för kultur- och fritidsnämnden

Ordföranden rapporterade från
- ett med möte Rockförvaltningen för lokal på A 7-området
- möte med Kommunförbundet och Landstingsförbundet som besöker kommunerna runt om i Sverige
- handlingsplan för världsarvstaden Visby som tas fram till 2003 möte med konstmuseets vänner

Avdelningschef Elisabeth Öhrling rapporterade om
- Visbys konstlokaler och att kulturrådet kommer till Visby den18 april