KFN § 15 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/36518
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 15
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2007

Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-02-11

Kultur- och fritidsnämndens nettoresultat för 2007 visar balans mellan verksamhet och budget. Nettot redovisar ett överskott på 1 590 tkr, motsvarande 1,3 % av omslutningen. En stor del av överskottet hänför sig till semesterlöneskuldsförändringen som påfördes i samband med årsskiftet. På grund av det positiva resultatet har beslutade uttag (totalt 1 055 tkr) ur det egna kapitalet ej behövt verkställas.

Måluppfyllelsen utifrån styrkortsperspektiven kan sammanfattas enligt nedan:
Brukare/kunder - uppfyllt. De årliga brukarenkäterna avs samtliga verksamheter inom förvaltningen gav fortsatt höga värden 2007 och i flera fall högre än tidigare år. De goda resultaten speglar den omfattande kundanpassning och verksamhetsutveckling som kontinuerligt sker inom samtliga verksamheter.
Ekonomi - uppfyllt. Stabil balans mellan den samlade verksamheten och budget. Detta har uppnåtts genom stora besparingar och omdisponeringar under 2007. Ett förbättrat system för ekonomisk styrning och kontroll och en bättre  samsyn kring ekonomifrågor har utvecklats under året.
Medarbetare/ledare - i huvudsak uppfyllt. Fortsatt goda resultat i personalenkäten bl a avseende trivsel, inflytande och ledarskap. Detta har uppnåtts genom översyner av policier och riktlinjer samt successiva förbättringsåtgärder inom hela PA-område under 2007. Utlokaliseringen till Lövsta upplevs dock i flera avseenden som ett arbetsmiljöproblem.
Processer - delvis uppfyllt. Kartläggning sker i viss omfattning i samband med att olika måldokument tas fram. Vidare har en översyn påbörjats avseende bl a precisering av uppdrag, roller och samverkansformer inom förvaltningen samt mellan förvaltningen och övriga kommunen.
Samhälle - uppfyllt. Medborgarundersökning ger uttryck för att tjänsteutbudet bidrar till hög livskvalitet och därmed regionens attraktivitet. Arbetet med att ta fram planer för större strategiska satsningar som arenahall, bad och kulturhus har fortsatt under 2007 och kommer även att behandlas vid kommunens budgetberedning våren 2008.

Nämnden uttryckte sin stora uppskattning över årets resultat och av årsredovisningen 2007 - snygg utformning, lätt att följa, informativ och tilltalande.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna årsredovisningen 2007 och därtill hörande handlingar.