KFN § 16 Strategisk plan och budget 2009-2011

Utskrivet från: http://gotland.se/36517
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 16
Strategisk plan och budget 2009-2011

Budgetförutsättningarna inför 2009 års budgetarbete överlämnades till nämnden 2008-02-19. Av handlingarna framgår att ingen ramökning kommer att beviljas, varför ev omprioriteringar måste ske inom givna ramar. Å andra sidan utsattes inga generella sparbeting.

De faktorer inom KFN som utifrån 2007 års resultat påverkar budgetarbetet inför 2009 kan sammanfattas i följande punkter:
- fortsatta översyner, anpassningar och omdisponeringar
- konkurrensutsättning
- långsiktigt hållbar finansiering inkl uppräkningar avs länsinstitutioner - OBS! Länsmusiken
- uppräkningar internt
- intranät - Almedalsbiblioteket
- underhåll - kommunala idrottsanläggningar
- buffert - fortsatt uppbyggnad
-----------------
- Almedalsbiblioteket - Gotlands största besöksmål
- planer och program
- tillgänglighet - nya krav fr o m 2010 (Tekniska nämnden)

I god tid före marssammanträdet ska förvaltningen ta fram ett underlag inkl beräkningar av kostnader e d för de verksamhetsförändringar som kan komma att behöva göras. På detta sammanträde ska nämnden besluta om vilka äskanden och förslag som ska tas upp i den efterföljande dialogen med Kommunstyrelsen.