KFN § 18 Fördelning av anslag till kulturorganisationer

Utskrivet från: http://gotland.se/36515
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 18
Fördelning av anslag till kulturorganisationer

Dnr: KFN 2008/050-76
Kulturavdelningen 2008-02-01

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-12-12, § 105 att avsätta 210 kkr av anslaget till vissa kulturorganisationer med särskilt budgeterade anslag som en buffert för kultur för senare fördelning. I samband därmed begärde man in konsekvensbeskrivningar från berörda organisationer.

Utifrån dessa konsekvensbeskrivningar och från organisationernas ordinarie ansökningar om verksamhetsstöd för 2008 har förvaltningen arbetat fram ett förslag, som innebär att 100 kkr av bufferten fördelas enligt följande:
Gotlands Hembygdsförbund 35 kkr
Gotlands Lantbruksmuseum 10 kkr
Föreningen Gotlandståget  10 kkr
Gotlands Föreläsningsförbund 20 kkr
Ramanslag för hembygdsföreningar 25 kkr

Resterande belopp, 110 kkr, kvarstår för senare fördelning av nämnden.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att fördela 100 kkr av kulturbufferten enligt förvaltningens förslag och att resterande belopp, 110 kkr, avsätts för senare fördelning av nämnden.

    Kostnaden belastar ansvar 1615, verksamhet 318.