KFN § 19 Garda nya bygdegårdsförening - ansökan om investeringsstöd

Utskrivet från: http://gotland.se/36514
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 19
Garda nya bygdegårdsförening - ansökan om investeringsstöd

Dnr: KFN 2008/018-72
Fritidsavdelningen 2007-11-13

Vid nämndens sammanträde 2008-01-23 återremitterades rubr ansökan till fritidsavdelningen för förnyad prövning med hänvisning till föreningens redovisade tillgångar. Avdelningen lämnade inget nytt förslag utan överlät frågan till nämnden för avgörande.

Vid den följande diskussionen framfördes att Garda nya bygdegårdsförening utgör ett gott exempel på en förening som på ett föredömligt sätt skött sin ekonomi och därigenom kunnat bygga upp ett ansenligt eget kapital. Nämnden gav stort beröm åt föreningen för att man genom en bra verksamhet skapat möjligheter till egenfinansiering av de investeringar som man står i begrepp att genomföra i ett vällovligt syfte.

Enligt bidragsbestämmelserna ska ansökningar om investeringsstöd prövas utifrån bl a behov, miljöhänsyn, anläggningens funktionalitet och sökandens egen finasieringsförmåga, för att säkerställa att anslagna stödmedel används optimalt. Med hänvisning till föreningens redovisade tillgångar ansåg nämnden att Garda nya bygdegårdsförening har goda möjligheter att själv finansiera den aktuella investeringen och att det aktuella beloppet kan göra bättre nytta på annat håll.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avslå ansökan från Garda nya bygdegårdsförening om investeringsstöd.