KFN § 20 Kulturpolitiskt program - remissutgåva

Utskrivet från: http://gotland.se/36513
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 20
Kulturpolitiskt program - remissutgåva

Dnr: KFN 2006/087-76
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-02-11

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2008-01-23 presenterade förvaltningen ett förslag till en remissutgåva av det kulturpolitiska programmet för diskussion. Nämnden tyckte att förslaget var bra innehållsmässigt, men att utformningen borde göras mer lättillgänglig genom att vässa formuleringar, korta ned texter och skapa en öppnare, mer lättläst layout.

Förvaltningen presenterade ett nytt förslag som omarbetats enligt de intentioner som nämnden givit uttryck för enligt ovan. Nämnden ansåg att förslaget var ett steg i rätt riktning, men att vissa avsnitt kan komprimeras ytterligare inför den slutliga utgåvan efter remissen. Nämnden diskuterade vissa justeringar i sak och för att vinna tid föreslogs att den justerade remissutgåvan godkänns av två representanter från presidiet, Stefan Nypelius och Anne Ståhl Mousa.

Sista svarsdatum för remissomgången fastställdes till 28 mars. Därefter ska inkomna remissvar sammanställas och bearbetas och ett slutligt förslag till kulturpolitiskt program tas fram till nämndens sammanträde i april.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att ge fullmakt åt Stefan Nypelius och Anne Ståhl Mousa att godkänna en remissutgåva av det kulturpolitiska programmet.
  • Att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt skicka ut programmet på remiss med sista svarsdatum 28 mars.