KFN § 21 Alternativa driftformer, upphandlingsunderlag

Utskrivet från: http://gotland.se/36512
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-02-20

KFN § 21
Alternativa driftformer, upphandlingsunderlag

Dnr: KFN 2007/348-72, 2007/349-72

Fritidsavdelningen håller på att tillsammans med kommunens upphandlingsenhet att ta fram ett anbudsunderlag vad gäller den framtida driften av Solbergabadet. Underlaget beräknas vara klart under april.

Beträffande Klintevallen har det framkommit att kommunen bör behålla äganderätten till fastigheten, men att ett hyres- eller arrendekontrakt kan upprättas. Nämnden ändrade därför sitt beslut från 2007-10-16, § 87, om att avyttra Klintevallen till att i samverkan med Tekniska förvaltningen förhandla fram ett arrendeavtal med Klintehamns IK för den aktuella fastigheten, Klinte Åvalle 2:2.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att upphäva sitt beslut från 2007-10-16, § 87, om avyttring av Klintevallen.
  • Att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Tekniska förvaltningen förhandla fram ett arrende- och skötselavtal med Klintehamns IK för den aktuella fastigheten, Klinte Åvalle 2:2.