2008-02-21, §§ 25-43

Utskrivet från: http://gotland.se/36277
Regionstyrelsen 2008-02-21
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c), §§ 25-33
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Stefaan De Maecker (mp), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), §§ 34-43
Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c), §§ 25-33
Stefan Nypelius (c)v Arvid Mickelåker (c)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, 26 93 05


Datum för anslags uppsättande: 2008-02-25
Datum för anslags nedtagande: 2008-03-18