KFN § 4 Ansökningar om investeringsstöd överstigande 50 kkr från samlingslokalsföreningar 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/36166
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 4
Ansökningar om investeringsstöd överstigande 50 kkr från samlingslokalsföreningar 2007

Dnr: KFN 2008/018-72
Fritidsavdelningen 2007-11-13

Fritidsavdelningen har mottagit ansökningar om investeringsstöd från samlingslokalsföreningar på sammanlagt 1 942 984 kr.

Efter beredning föreslår avdelningen följande fördelning:
- Eksta bygdegårdsförening                    12 kkr
- Fardhem bygdegårdsförening              100 kkr
- Garda bygdegårdsförening                    50 kkr
- Hellvi skolas bygdegårdsförening           80 kkr
- Kappelshamns Folkets hus                   100 kkr
- Levide bygdegårdsförening                    17 kkr
- Näs bygdegårdsförening                        23 kkr
- Vamlingbo-Sundre bygdegårdsförening   35 kkr

Följande ansökningar föreslås avslås
- Burs bygdegårdsförening
- Etelhem bygdegårdsförening
- Öja bygdegårdsförening

Beträffande ansökan från Garda bygdegårdsförening ställde sig nämnden tveksam till det föreslagna stödet med hänvisning till föreningens redovisade tillgångar. Ansökan återremitterades till förvaltningen för förnyad prövning.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja investeringsstöd enligt ovanstående förslag med följande undantag:
    - ansökan från Garda bygdegårdsförening återremitteras till förvaltningen för förnyad prövning, där föreningens redovisade tillgångar beaktas

Kostnaden belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31412