KFN § 5 Verksamhetsstöd för 2008 till sociala föreningar

Utskrivet från: http://gotland.se/36165
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 5
Verksamhetsstöd för 2008 till sociala föreningar

Dnr: KFN 2008/020-71
Fritidsavdelningen 2008-01-10

Fritidsavdelningen har mottagit ansökningar om verksamhetsstöd för 2008 från elva sociala föreningar/organisationer. Budgetramen för denna typ av verksamhetsstöd är 520 kkr.

En beredningsgrupp bestående av representanter för Social- och omsorgsförvaltningen, Folkhälsoenheten, Barnpsykiatrin och fritidsavdelningen har i samråd gjort de bedömningar som nedanstående fördelning bygger på.

Beredningsgruppen föreslår följande fördelning:
- BRIS Region öst                             40 kkr
- Brottsofferjouren                            35 kkr
- Carpe Diem Gotland                         5 kkr
- Föreningen för långtidssjukskrivna     5 kkr
- Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare   6 kkr
- KRIS Visby                                     30 kkr
- Kvinnojouren Amanda                    122 kkr
- Rädda Barnen Gotland                     25 kkr
- Röda Korset region Gotland              52 kkr
- Sällskapet Länkarna Slite                 55 kkr
- Sällskapet Länkarna Visby                77 kkr
- Buffert                                            68 kkr

Nämnden godkände fördelningen men föreslog samtidigt att förvaltningen inbjuder de sociala föreningarna (framförallt de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet) till en dialog kring den verksamhet som bedrivs.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja verksamhetsstöd för 2008 enligt ovanstående förslag. Kostnaden belastar ansvar 1604, verksamhet 366, objekt 31425
  • Att uppdra åt förvaltningen att inbjuda de sociala föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet till en dialog kring verksamheten