KFN § 6 Konstnärlig utsmyckning av lokaler som kommunen hyr

Utskrivet från: http://gotland.se/36164
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 6
Konstnärlig utsmyckning av lokaler som kommunen hyr

Konstkommittén 2007-10-03, § 3

Vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler för offentlig verksamhet gäller sedan 2001-10-14 regeln att en procentsats av investeringsanslaget ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Denna regel gäller dock inte när kommunen hyr lokaler, där någon annan än kommunen bygger. Ett aktuellt exempel är kasernerna P 18, som Vasallen bygger om för kommunens räkning.

Vid konstkommitténs sammanträde 2007-10-03 diskuterades möjligheten att man i dylika fall i förhandlingar med hyresvärden skulle kunna kräva att lokalerna utsmyckas på motsvarande sätt som i kommunens egna byggprojekt. Man pekade också på behovet av tydliga riktlinjer beträffande ansvaret för underhållet av konstnärliga utsmyckningar i samband med försäljning av kommunala fastigheter.

Konstkommittén föreslog att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till tillvägagångssätt och riktlinjer enligt ovan samt att kontakta berörda förvaltningar i syfte att tillfredsställa behovet av konstnärlig utsmyckning och att säkerställa underhållet av densamma.

Nämnden ställde sig bakom konstkommitténs förslag enligt protokoll av 2007-10-03, § 3, och uppdrog åt förvaltningen att verka för att intentionerna i förslaget förverkligas.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt förvaltningen att i samråd med berörda förvaltningar

    - ta fram förslag på tillvägagångssätt och rutiner vid förhandling med hyresvärd om konstnärlig utsmyckning av lokaler som kommunen avser att hyra för offentlig verksamhet

    - ta fram förslag till riktlinjer för underhåll av konstnärliga utsmyckningar i samband med försäljning av kommunala fastigheter