KFN § 8 Fritidspolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/36162
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 8
Fritidspolitiskt program

Dnr: KFN 2006/246-71
Fritidsavdelningen 2008-01-10

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt Kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta ett fritidspolitiskt program för Gotlands kommun. Programmet ska ange vilka inriktningar och prioriterade områden som kommunen ska satsa på för att inom fritidssektorns ram bidra till att uppnå målen i Vision 2025.

Ett fritidspolitiskt program skapar möjligheter till utveckling
Det fritidspolitiska programmet beskriver på vilket sätt kommunen planerar och agerar för att bidra till den önskade utvecklingen av det gotländska samhället och hur alla nämnder och styrelser tillvaratar medborgarnas önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten. Den praktiska tillämpningen av programmet utgör således en del i den regionala utvecklingen.

Programmet utgår från en omvärldsanalys och definierar ett antal utvecklingsområden. För vart och ett av dessa anges mål och exempel på framgångsfaktorer, samtidigt som en strategi för verksamhetens utveckling fastläggs. Detta skapar också förutsättningar för att uppnå en balans mellan olika uppgifter och att lägga fast en rimlig ambitionsnivå.

Utformning, uppföljning, distribution
Det fritidspolitiska programmet ska fastställas av Kommunfullmäktige och verka fr o m 2008. Programmet ska vara länkat till kommunens styrkort och regelbundet följas upp och utvärderas. Efter fastställande ska programmet redigeras och tryckas i en folder och spridas såväl inom kommunen som till allmänheten.

Diskussion - ändringar och tillägg
I remissutgåvan fanns en passus "programmet beskriver hur alla kommunala nämnder och styrelser tar hänsyn till medborgarnas önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten". Denna text borde ingå i det slutliga programmet ansåg nämnden.

Dessutom efterlystes ett inslag om hur man når de ungdomar som inte deltar i befintligt utbud eller är på väg att lämna någon verksamhet.

Ytterligare ett antal ändringar i texten föreslogs (anges i kursiv stil):

- Att erbjuda en verksamhet som präglas av bredd, hög kvalitet, tillgänglighet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang (Kommunens roll/verksamhetsidé, pkt 3)

- ... För det krävs att förenings- och fritidsgårdsverksamheterna har hög kvalitet, är tillgängliga och öppna för alla. (Barn och ungdomar/framgångsfaktorer pkt 1, andra meningen)

- Folkhälsa innefattar både hälsonivån hos befolkningen och hur hälsan fördelar sig mellan olika grupper, t ex män och kvinnor eller unga och gamla. (Folkhälsa/utgångspunkter, första meningen)

- Kommunen ska verka för att all verksamhet inom skolans ram bidrar till och skapar intresse hos barn och ungdomar för fysisk aktivitet på sin fritid (Folkhälsa/framgångsfaktorer pkt 4)


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att med ovanstående ändringar godkänna det fritidspolitiska programmet och överlämna det till Kommunstyrelsen