KFN § 9 Stöd till studieförbunden och SISU 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/36161
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 9
Stöd till studieförbunden och SISU 2008

Stödet till studieförbunden har diskuterats på ett möte med företrädare för de olika studieförbunden. Fritidsavdelningen presenterade ett förslag till fördelning av stöd för 2008, vilket bl a innehåller en kontrollstation inför sommaren då eventuella justeringar kan göras. En separat överenskommelse med SISU har träffats.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Att stödet till SISU bryts ur anslaget för stöd till studieförbunden och att beloppet (490 kkr) överförs till verksamhet 366, objekt 31414 och utbetalas enligt särskild överenskommelse med SISU
 • Att hemställa hos Kommunstyrelsen om justering av pkt 2.3 i Bestämmelser för stöd till studieförbund på Gotland från 2008-01-01. Ny formulering:
  ---
  "2.3
  Folkbildningsbidraget baseras på genomsnittliga antalet bidragsgrundade enheter de tre närmast föregående verksamhetsåren. Genomförda.studiecirklar och annan gruppverksamhet utgör grund för beräkning av bidragsgrundade enheter där
  - En Studiecirkeltimme utgör 1 bidragsgrundande enhet
  - En Annan gruppverksamhet utgör 0,5 bidragsgrundande enhet
  Stöd till studieförbundens kulturprogram fördelas i annan ordning."
 • Att anslag för stöd till studieförbundens kulturprogram fastställs till 637 kkr och att stödet 2008 fördelas proportionellt mot snitt av genomförda program 2005-2007
 • Att kvarvarande anslag för stöd till studieförbunden (3 220 kkr), varav 440 kkr i grundbidrag samt 2 820 kkr till studiecirklar och gruppverksamhet (prestationsrelaterat enligt beslut 2007) fördelas enligt de justerade bestämmelserna
 • Att studieförbunden inbjuds till att medverka i arbetet med att ta fram kriterier för kulturprogram samt inbjud till överläggningar före sommaren kring effekterna av minskade anslag till kulturprogram
 • Att Kultur- och fritidsnämnden reserverar medel för eventuella justeringar av anslag för kulturprogram (eventuella justeringar belastar det egna kapitalet)