KFN § 10 Omvärldsanalys 2008-2010

Utskrivet från: http://gotland.se/36160
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 10
Omvärldsanalys 2008-2010

En reviderad version av omvärldsanalys 2008-2010 föredrogs och diskuterades.

Från diskussionerna noterades följande (bokstäverna hänvisar till resp avsnitt):

A. påpekades att kulturen kan ha en sammanlänkande roll i Östersjöregionen

D. ...internationella flygförbindelser ersätts av internationella kommunikationer

L. en öppen och stödjande miljö efterlystes, det måste vara tillåtet att misslyckas

N. klimat- och miljöförändringar påverkar inte bara efterfrågemönstret utan också regionens attraktivitet och kommunikationer

O. arbetet med att stärka varumärket Gotland bör finnas med

Omvärldsanalysen ingår som en del i arbetet med strategisk plan och budget 2009-2011. Ett förslag till tidplan för detta arbete presenterades. Tidplanen godkändes.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt förvaltningen att till februarisammanträdet revidera omvärldsanalysen i enlighet med de framförda synpunkterna
  • Att godkänna föreliggande tidplan för det fortsatta arbetet med strategisk plan och budget 2009-2011