KFN § 11 Vision 2025

Utskrivet från: http://gotland.se/36159
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 11
Vision 2025

Kultur- och fritidsnämnden har att avge ett yttrande kring Vision 2025 till Kommunstyrelsen (KS).

Underlag från förvaltningens olika avdelningar presenterades och diskuterades. Under diskussionen framfördes att yttrandet ska peka på att kultur- och fritidsfrågorna får den plats i det framtida gotländska samhället som motsvarar deras betydelse för folkhälsa, livskvalitet och välmående.

Förvaltningen fick i uppdrag att utifrån framkomna synpunkter sammanställa ett förslag till yttrande. Eftersom remisstiden utgår 15 februari föreslogs att presidiet ges fullmakt att godkänna yttrandet och överlämna det till KS.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande avs Vision 2025
  • Att ge presidiet fullmakt att godkänna yttrandet och överlämna det till Kommunstyrelsen