KFN § 14 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/36156
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-01-23

KFN § 14
Anmälningsärenden

- Detaljplan Visby Hällarna 1:7,  dnr: KFN 2007/355-70
- Försöksverksamhet med kommunal hyresgaranti,  dnr: KFN 2008/010-70
- Uppdragslista

Återkoppling från Kommunfullmäktige
- Kulturhuvudstad 2014
- Medborgarförslag om ungdomsfullmäktige
- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2008