BUN § 121

Utskrivet från: http://gotland.se/35834

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 121
Preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret 2008/09

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2007-11-22  bl a följande:  

Planeringsförutsättningar inför hösten 2008

…”Planeringen av nästa års gymnasieorganisation påverkas av följande förändringar och antaganden:

 • Atheneskolan har fått tillstånd och avser starta ett Samhällsvetenskapligt program (SP) med 30 platser hösten 2008, vilket antas medföra färre sökande till den kommunala gymnasieskolans SP.
 • Nya ännu inte beviljade friskoleansökningar, som om de beviljas motsvarar 275 nya intagningsplatser. Vilka som vid ett ev. tillstånd avser starta redan hösten 2008 är oklart i nuläget, men vårt antagande är att alla utom NTI-skolan startar hösten 2008. …
 • Antalet elever från årskurs 9 med rätt till gymnasieutbildning minskar med 14 jämfört med 2007.
 • I år har antalet elever på individuella programmet minskat mer än förväntat. Beroende på att elever på programinriktat individuellt program ökar på  friskolor och i den kommunala gymnasieskolan är bedömningen att minskningen fortsätter nästa år. I underlaget anges inte hur många elever från årskurs 9 som förväntas vara obehöriga och därmed hänvisade till Individuella programmet (IV) eller programinriktat individuellt program (PRIV). År 2007 års intagning visar att antalet obehöriga elever var 126, vilket är 4 fler än 2006.
 • Antalet sökande till Donnergymnasiet antas minska med 11 elever. Donnergymnasiet (Slite och Klintehamn tillsammans) förväntas rekrytera 139 elever till 240 platser. Av dessa antas ca 40 vara PRIV-elever.
 • Ökad konkurrens med färre sökande till ”Den rörliga bildens språk” (RB) under senare år tillsammans med den från kommunledningen initierade utredningen om ett filmcentrum i Fårösund aktualiserar frågan om fortsatt intag på programmet.
 • Antalet sökande från IV till ett nationellt program och antalet sökande till skolor utanför den egna kommunen förväntas ta ut varandra (ett nollsummespel).
 • Liksom i år färre sökande än tidigare till Fordonsprogrammet och Handels- och administrations­programmet.
 • Frisök med möjlighet för elever att söka till program i andra kommuner även om de anordnas i den egna kommunen (Ingen rätt till inackorderings- och resetillägg för eleven).

Ställningstaganden

Den kommunala gymnasieskolan minskar sin organisation med 72 platser jämfört med 2007. …

Huvudprincipen är att de kommunala gymnasieskolorna erbjuder alla program i konkurrens med nuvarande och nya friskolor och att elevernas val sedan slutgiltigt bestämmer organisation och antalet intagningsplatser.  Ett annat ställningstagande är att i förslaget till preliminär organisation inte kalkylera med de skolor som ännu inte beviljats tillstånd från Skolverket. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar med ett ställningstagande avseende fortsatt intag på RB till i mars 2008. Vägledande för ett sådant beslut föreslås vara:

-          Bedömning av möjligheten till fortsatt riksintag utifrån regeringens förslag till gymnasiereform (Betänkande i mars 2008)

-          Antalet sökande till programmet

-          Andelen intagna elever som stannar kvar i utbildningen 

… Den preliminära organisationen skall ses som ett erbjudande, vilket innebär att elevernas val våren 2009 kan leda till förändringar av programutbud, inriktningar och intagningsplatser. Det totala antalet platser på kommunens friskolor finns med som information….”

 Gymnasiechefen redovisar också organisationen i de fristående gymnasieskolorna samt ansökningar om nyetableringar på Gotland:

Fristående gymnasieskolors organisation 2008/2009

Organisation

Åk1 ht-08

 

Summa Donnergymnasiet Klinte

135   

Summa Donnergymnasiet Slite

105   

Summa Guteskolan

16   

Summa Atheneskolan

30   

Summa fristående gymnasieskola

286   

Summa totalt kommunal- och fristående

994   

 

Ansökningar om nyetableringar av friskolor

 

Athenéskolan

 

Samhällsvetenskapliga programmet (Har redan fått tillstånd)

30 platser

Naturvetenskapsprogrammet

30 platser

Guteskolan

 

Specialutformat program: Idrottsutbildning 

30 platser

Hantverksprogrammet:  Båtproduktion

15 platser

Naturbruksprogrammet:  Hundinriktning

10 platser

NTI-skolan

 

Handels- och administrationsprogrammet

60 platser

Samhällsvetenskapsprogrammet

30 platser

Naturvetenskaps programmet

30 platser

Elprogrammet

30 platser

Medieprogrammet

30 platser

Fredrik Lundgren

 

Hästinriktning

10 platser

Totalt .

305 platser

Anm:Skolverket har 2007-11-30 fattat beslut angående  NTI-skolans och Atheneskolans ansökningar om friskola. Besluten innebär att Atheneskolans båda ansökningar avslås samt att NTI-skolans ansökan om Samhällsvetarutbildning och Mediautbildning beviljas, medan Naturvetar- Handels och EC-utbildningarna avslås. 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN  fattar beslut om preliminär gymnasieorganisation (program, inriktningar och intagningsplatser) för läsåret 2008/2009 enligt följande:

  Den kommunala gymnasieskolans utbud läsåret 2008/2009 

  Barn- och fritidsprogrammet    

  Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

  Byggprogrammet 

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik 

  Energiprogrammet

  VVS- och kylteknik

  Estetiska programmet

  Bild och formgivning; Dans; Musik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

  Handels- och administrationsprogrammet 

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

  Naturbruksprogrammet

  Lokala inriktningar Djurhållning, Lantbruk och Trädgård

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap, Naturvetenskap,  Miljö  

  Lokala profiler är:

  - Musik

  - Bild

  Omvårdnadsprogrammet 

  Inga nationella inriktningar

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

  Lokala profiler är:

  - Musik

  - Bild

  Sjöfartsprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar.

  Lokala profiler är:

  - Färg, form och funktion

  - Medieteknik

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program med riksintag. Inga nationella inriktningar.

  Två lokala inriktningar:

  - Skådespeleri för film och teater

  - Produktion av rörlig bild.

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar.

  Profiler:

  -  Plåt och svetsteknik

  - Verktygsteknik

  - Kompositteknik

  Individuella programmet

  Utbildningen utformas utifrån elevernas behov

   

  Den kommunala gymnasieskolans organisation

  2008/2009 (preliminärt)

  Preliminär organisation 2008, åk 1

  Förändringar jämfört med 2007

  Byggprogrammet

  40

   

  Elprogrammet

  42

   

  Energiprogrammet

  16

   

  Sjöfartsprogrammet

  16

   

  Fordonsprogrammet

  30

  -12

  Fordonsprogrammet (transport)

  18

   

  Naturvetenskapsprogrammet

  60

   

  Produktionstekniskt program

  20

   

  Teknikprogrammet

  56

   

  Summa Christopher Polhem

  298

  - 12

   

   

   

  Den rörliga bildens språk

  40

   

  Estetiska programmet bild

  20

  + 5

  Estetiska programmet dans

  10

   

  Estetiska programmet musik

  20

   

  Handels- och adm.programmet

  45

  - 15

  Hantverksprogrammet

  10

  - 5

  Hotell- och restaurangprogrammet

  45

   

  Omvårdnadsprogrammet

  30

   

  Summa Elfrida Andrée

  220

  - 15

   

   

   

  Barn- och fritidsprogrammet

  45

  -15

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  120

  - 30

  Summa Richard Steffen

  165

  - 30

   

   

   

  Individuella programmet Trojaborg inget spec intag för åk 1

   

   

   

   

   

  Naturbruksprogrammet

  25

   

   

   

   

  Summa

  708

  - 93