BUN § 122

Utskrivet från: http://gotland.se/35833

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 122
Ansökan från uteförskolan Alla Årstider om tillfällig utökning av Uteförskolan Russet

Dnr 2006/049-88

Planerings och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2007-11-22 bl a följande:

”Uteförskolan Alla Årstider har av BUN 2006-05-10 § 32 fått tillstånd att från och med 2008-01-01 bedriva enskild förskoleverksamhet med två avdelningar i Vibble för barn i ålder 1-5 år. Förvaltningen har upprättat samverkansavtal och verksamheten har redan startat. I avvaktan på byggnadslov och uppförande av två förskoleavdelningar bedriver uteförskolan Russet verksamhet i tillfälliga (godkända) lokaler vid Kungsladugård.

Alla Årstider, uteförskolan Russet har i ansökan begärt att tillfälligt från och med januari till augusti 2008 få tillstånd till utökning av befintlig verksamhet med upp till 20 heltidsbarn. Bakgrunden är en omfattande efterfrågan av plats i förskola i Visbyområdet. Ansökan om utökning av antalet tillfälliga platser samanfaller med de behov av som inte bedöms kunna tillgodoses på annat sätt i området. De lokaler som är aktuella planeras att iordningställas för den tillfälliga utökningen och få byggnadstillstånd (godkännas) för förskoleverksamhet….” 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1.      BUN godkänner att Anders Nordlander och Susanne Nilsson får tillstånd och bidrag för tillfällig utökad verksamhet med ytterligare upp till motsvarande 20 heltidsbarn under tiden januari – juni 2008. Beslutet gäller under förutsättning att aktuella lokaler beviljas byggnadslov för tillfällig förskoleverksamhet, samt att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap. 2a och i enlighet med läroplanen (Lpfö 98)  
    2.      Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta tillfälligt samverkansavtal att gälla för barn i åldern 1-5 år, innefattande allmän förskola i enlighet med efterfrågan och behov av placering