BUN § 123

Utskrivet från: http://gotland.se/35832

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 123
Internbudget 2008; Redovisning av uppdrag från BUN § 2007/112

Dnr 2006/161-04

Barn- och utbildningsnämnden  behandlade vid sitt sammanträde 2007-11-21 frågan om Internbudget 2008 (BUN § 2007/112). BUN beslöt bl a följande under Driftbudgeten:

A. Beträffande
Lokalkostnader i elevbidraget
a.  Anslaget till lokaler i grundskolan skall ingå i elevbidraget enligt principen i redovisat förslag och i enlighet med tidigare fattat beslut om ”principer för resursfördelning till förskoleklass och grundskola (BUN § 2005/101).
b.  Bidraget skall omprövas årligen.
c.  Beslutet skall gälla även för bidrag till fristående grundskolor.
d.  Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUNs sammanträde 2007-12-12 redovisa underlag för fastställande av lokalkostnadsbelopp i 2008 års fördelning

B. Beträffande
Regionalt stöd”
a.  BUN antar föreslagna principer för regionalt stöd till förskoleklass, skolår 1-3, 1-6, 1-9, 4-6, 6-9, 7-9 samt fritidshem att gälla för skolor på landsbygden som omfattas av gällande skolorganisation enligt beslut i Skola Gotland 2008. Beslutet skall gälla läsåret 2008/09. Vid befarad över- resp underkompensation beroende på organisatorisk tillhörighet skall bidraget prövas i särskild ordning.
b. Gällande principer för studie- och yrkesvägledning samt skolvärdar gäller även fortsättningsvis.
c.  I beräkningsmodellen för regionalt stöd behandlas Solklintsskolan som en 7-9-skola även 2008.
d. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med BUNs behandling av Budget 2009 och flerårsplan 2009-13 redovisa förslag till reviderad modell utifrån BUNs diskussion

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Nuvarande beräkningsmodell för lokalkostnader i elevbidraget bibehålls i avvaktan på nationella beslut och riktlinjer.

    2. Med ändring av BUNs § 2007/112 stryks följande avsnitt: p. c. - ”I beräkningsmodellen för regionalt stöd behandlas Solklintsskolan som en 7-9-skola även 2008.”