BUN § 124

Utskrivet från: http://gotland.se/35831

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 124
MTG – Motorbranschens Tekniska Gymnasium

Dnr 2007/041-60

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2007-06-13 fick förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att tillämpa det pedagogiska koncept som tillämpas vid Motorbranschens Tekniska Gymnasium i Göteborg (BUN § 57).
Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2007-12-06 bl a följande:
MTG:SMÅL
MTG:s fordonstekniska utbildning skall ge dig grundläggande yrkeskunskaper för service, underhåll och reparation av fordon samt svara mot framtida kompetens krav. Dessutom skall du få möjlighet att utveckla kunskaper inom områden som lagarbete, kundservice, kvalitet och miljö. Vi vill också ge dig en god allmänkunskap som kan stimulera dig till fortsatt utveckling och öka din förmåga till egen kunskapsinhämtning. För att du skall uppnå detta vill vi att du satsar på dig själv, utnyttjar din vilja, koncentration och tid….”
Mål som processats i en annan verksamhet kan aldrig tas över, men ge inspiration i arbetet med att utveckla den egna verksamheten. Sammantaget kan sägas att rektor med medarbetare redan i dag arbetar med att ständigt utveckla verksamheten utifrån målbeskrivningar som liknar MTG:s.
UTVECKLINGSOMRÅDEN
Exempel på utvecklingsområden där MTG kan fungera som en förebild och inspirationskälla är:
· Att utveckla samarbetet med branschen på Gotland och kanske också i övriga Sverige. Konkret innebär det bl.a. att en fast kärntrupp av lärare på ett mer omfattande sätt än i dag samverkar med branschrepresentanter när utbildningen genomförs.
· Att erbjuda kompletterande utbildning för yrkesverksamma i motorbranschen. Något som kommer att bli aktuellt när elevantalet minskar (I dag har vi fullt i våra lokaler).
· Att etablera ett fungerande branschråd eller en styrgrupp där branschen är med och planerar och kvalitetssäkrar den utbildning som genomförs. Ett viktigt syfte med en sådan gruppering är att bidra till att skolans innehåll och mål kontinuerligt förnyas.
Avslutningsvis och sammanfattande är bilden att ett utvecklingsarbete pågår inom samtliga av de områden som anges ovan.   ”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med MTG-konceptet på övriga program vid gymnasieskolan, företrädesvis Omvårdnadsprogrammet.