BUN § 130

Utskrivet från: http://gotland.se/35825

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 130
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsärenden enligt förteckningar

Anmälningsärenden

 1.  

2007-10-31

Information från Myndigheten för Skolutveckling ”Kommunala matematikutvecklare”. Dnr 2006: 321.

 1.  

2007-11-05

Från Regionchef, Sten Vesterman på Specialpedagogiska institutets vägnar till GK: Besked avseende ansökan om medel ur anslaget 25:6, Särskilda Insatser på Skolområdet (SIS) för budgetåret 2008. Dnr BUN 2007/098-04.

 1.  

2007-11-12

Från Myndigheten för Skolutveckling till Förvaltningschefer med ansvar för förskola och förskoleklass; Sök medel för att utveckla förskolans och förskoleklassens pedagogiska arbete med matematik! Sista dag för ansökan är den 30 november 2007.

 1.  

2007-11-19

Från Skolverket; Nationell rapport från den internationella läsundersökningen PIRLS 2006, Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen. 

 1.  

2007-11-20

Från Statsarkitektkontoret: Förslag till detaljplan för ARDRE BOTVALDE 1:121 mm i Gotlands kommun. Synpunkter framföres till stadsarkitektkontoret senast den 17 december 2007. Dnr 42015-21.

 1.  

2007-11-21

Sammanträdesprotokoll: TN § 310, Försäljning av fastigheter bebyggda med skolor samt Valle gård i Klinte. Dnr BUN 2006/128-61

 1.  

2007-11-26

Protokoll: Kf § 270, Strategisk plan och budget 2008 –2010.

 

2007-11-26

Protokoll: Kf § 274, Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2008.

 1.  

2007-11-26

Mail från Mikael Thorén ang. inackorderingstillägg för ungdomar jämte svar från Skoldirektör Peter Molin. Dnr BUN 2007/200-64.

 1.  

2007-11-30

Ansökan om bidrag till att utveckla förskolans och förskoleklassens pedagogiska arbete med matematik. Dnr BUN 2007/203-04.

 1.  

2007-12-04

Från Ledelsessekretariatet, Slagelse kommun till Gotlands kommun: Vänortssamarbetet mellan kommunerna upphör. Dnr BUN 2007/001-62.

 1.  

2007-12-04

Mail från Anne Hougaard till Elsemarie Claesson ang. krav på besked om förskoleplats. Dnr BUN 2007/202-88.

 1.  

2007-12-06

Beslut från Skolverket; Ansökan från Atheneskolan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Athenegymnasiet i Gotlands kommun. Dnr BUN 2006/078-64.

 1.  

2007-12-06

Beslut från Skolverket; Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB (NT) om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Gotlands kommun. Dnr BUN 2007/063-64.

 1.  

2007-12-06

Inbjudan från Skolverket ”Fortbildningsinsats för lärare” till fyra nationella konferenser för att informera om fortbildningssatsningens första fas. Göteborg den 16 januari, Malmö den 17 januari, Umeå den 23 januari och Stockholm den 24 januari 2007. Anmälan senast den 20 december 2007.

 1.  

2007-12-12

Information från nätverket Tryggare Gotland; Samordnat regionalt arbete för ett tryggare Gotland.