§ 359 Detaljplan Ardre Botvalde 1:121 m.m. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/35657
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 359

Detaljplan Ardre Botvalde 1:121 m.m. Samråd

AU § 336
- Förslag detaljplan 2007-10-31
- Ledningskontoret 2007-11-23
Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till detaljplan för Botvalde 1:121 m.m. som ligger i närheten av Coop Konsum i Ljugarn. Syftet är att möjliggöra avstyckning av tio tomter på minst 2 000 kvm för permanent- eller fritidsboende. Ungefär halva området omfattas av en gammal detaljplan där ändamålet är dels bostäder, dels industri. Fastigheten 1:121 är privat. Planområdet berör också fastigheten 1:145. Området ska anslutas till kommunalt VA. Restriktioner finns när det gäller dränering av området. Bygglov får inte ges förrän VA anläggning och gator är utbyggda. Exploateringsavtal ska upprättas.

Ledningskontoret har inte haft något att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inget yttrande avges under samrådet.
  • Register