§ 360 Planprogram för Fide strandby/camping

Utskrivet från: http://gotland.se/35656
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 360
Planprogram för Fide strandby/camping

AU § 337
- Förslag planprogram 2007-10-31
- Ledningskontoret 2007-11-09
Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till planprogram för Fide strandby/camping. Planområdet är beläget vid Östersjön - där väg 140 ansluter till väg 142 vid Fidenäs.

Syftet är att utveckla nuvarande campingplats med uthyrningsstugor, tält- och husvagnscamping, restaurang och servicebyggnader m.m. Arealen på land är drygt 13 ha. Området delas in i olika ”byar” med sinsemellan olika karaktär: Strandbyn (med hus av gotlandskaraktär), Båthusbyn (vid en utgrävd damm med hus vid bryggor och delvis på stolpar i vattnet), Trädkojsbyn (med hus på stolpar), Fiskebodsbyn (rad med fiskebodar), Stationssamhället (stationsgata med tätt placerade stugor i två våningar), Trädgården (trädgård som innehåller huvudentré, reception, pub och café samt fritidsaktiviteter) samt ett område för service, lek m.m. Sammanlagt blir det fråga om ca 155 hus av olika storlek och plats för drygt 40 husvagnar.

Ledningskontoret har föreslagit att planprogrammet ska lämnas utan erinran. Kontoret konstaterar att hela planområdet omfattas av strandskydd och ligger inom riksintresse för friluftsliv och delvis inom riksintresset för naturvård. Med tanke på förväntade klimatförändringar bör byggnader lokaliseras och anpassas så att översvämningsproblem undviks. Utbyggnaden förutsätter att VA- frågan, framför allt avlopp, är långsiktigt löst och kostnadsfördelningen reglerad i exploateringsavtal.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planprogrammet lämnas utan erinran.
  • Register