§ 361 Hemställan om att delar av överklagad detaljplan (Näs Gans 1:2 m.fl.) får genomföras

Utskrivet från: http://gotland.se/35655
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 361
Hemställan om att delar av överklagad detaljplan (Näs Gans 1:2 m.fl.) får genomföras

AU § 338
KS2007/0437-10
- Ledningskontoret 2007-11-27
Kommunfullmäktige antog i juni detaljplan avseende byggande av sex vindkraftverk på Näs Gans och Lilla Siglajvs. Beslutet överklagades hos länsstyrelsen. Överklagandet gällde placeringen av det nordligaste verket. För att nybyggnationen av de fem övriga verken ska kunna inledas förslår ledningskontoret att kommunen ska hemställa att länsstyrelsen ska förordna att detaljplanen får genomföras i de delar som inte berörs av överklagandet.

Jäv: Per-Olof Jacobsson (c) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun begär att länsstyrelsen, när den slutligt avgör ärendet om överklagande av detaljplanen Näs Gans 1:2, 1:12 och Lilla Siglajvs 1:3, 1:4, enligt 13 kap 8 § 2 st plan- och bygglagen samtidigt förordnar att hela planen får genomföras utom såvitt avser den del av fastigheten Näs Gans 1:2 skifte 2 som berörs av överklagande, verk V1, enligt upprättad karta.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
  • Register