§ 362 Friköp av tomträtt Visby Snäckgärdet 1:50

Utskrivet från: http://gotland.se/35654
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 362
Friköp av tomträtt Visby Snäckgärdet 1:50

AU § 341
KS2007/0463-25
- Tekniska nämnden 2007-10-24, § 276
- Ledningskontoret 2007-11-13
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Snäckgärdet 1:50, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till tomträttsinnehavaren, brf. Flundreviken 2, för 2 025 000 kr, vilket är den prissättning, 750 kr/kvm BTA, som tillämpades vid försäljning av angränsande tomträtter (juni 2007). Ledningskontoret har inte haft något att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Snäckgärdet 1:50 säljs till brf. Flundreviken 2 för en köpeskilling av 2 025 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register