§ 363 Försäljning av del av Visby Artilleriet 1:6 och 1:33

Utskrivet från: http://gotland.se/35653
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 363
Försäljning av del av Visby Artilleriet 1:6 och 1:33

AU § 342
KS2007/0478-25
- Tekniska nämnden
- Ledningskontoret 2007-11-27
Tekniska nämnden har, med hänvisning till träffat markanvisningsavtal, föreslagit att ca 13 200 kvm av fastigheterna Artilleriet 1:6 och Artilleriet 1:33 ska säljas till Fjaugen Fastighetsaktiebolag för 2 880 000 kr. Nämnden har dessutom begärt drygt 1 mnkr i tilläggsanslag för genomförande av detaljplanen; fastighetsbildning och anläggande av VA-ledningar och redan nedlagda kostnader för planläggning m.m.

I september 2006 beslöt kommunstyrelsen träffa markanvisningsavtal med dels Fjaugen Fastighetsaktiebolag (1:33), dels Lidl Sverige KB (1:6) avseende de berörda områdena. Priset sattes till 150 kr kvm tomtyta.

Ledningskontoret har tillstyrkt försäljning och tilläggsanslag.

Planeringschefen Lars-Gunnar Wedin föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Del av (ca 13 200 kvm) av fastigheterna Gotland Visby Artilleriet 1:6 och Gotland Visby Artilleriet 1:33 säljs till Fjaugen Fastighetsaktiebolag för 2 880 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Tekniska nämnden beviljas 1 050 000 kr i tilläggsanslag för anläggande av VA-ledningar m.m. Medel anvisas genom inkomster vid försäljningen.
  • Register