§ 365 Försäljning kongresshallen

Utskrivet från: http://gotland.se/35651
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 365
Försäljning kongresshallen

AU § 344
KS2003/0430-29
- (Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 151)
- Arbetsutskottet 2007-11-12, § 332
- Ledningskontoret 2007-12-06
Kommunfullmäktige har beslutat att kongresshallen ska säljas till ett av GIHAB, Gotlands Industrihus AB, nybildat dotterbolag - Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. Försäljningspriset sattes till 90 mnkr (bokfört värde) och kommunstyrelsen bemyndigades att, inom en total låneram på 100 mnkr, teckna borgen såsom för egen skuld för långfristiga lån som bolaget upptar. Bolagsordning fastställdes och till GIHAB:s styrelse uppdrogs att bilda bolaget. Styrelse och revisorer utsågs. Kommunstyrelsen bemyndigades genomföra överlåtelsen och med den hörande frågor. Vid arbetsutskottets sammanträde 12 november presenterade ekonomidirektören några frågeställningar inför överlåtelsen.

Ledningskontoret har upprättat förslag till köpekontrakt. Fastigheterna tillträds per 27 december 2007 och köpeskillingen, drygt 91,4 mnkr, ska i sin helhet vara erlagd senast 31 mars 2008. Bolaget övertar 1 januari 2008 bl.a. hyresavtal med NMT Management AB.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheterna Visby Kasernen 2 och Visby Innerstaden 1:2 jämte på området befintlig byggnad (kongresshallen) säljs till Starta Eget Boxen 9448 AB under namnändring till Wisby Strand Congress & Event Gotland AB för 91 475 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register