§ 366 Avsiktsförklaring Visby havsbad

Utskrivet från: http://gotland.se/35650
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 366
Avsiktsförklaring Visby havsbad

AU § 345
KS2007/0089-20 (KS2007/0480-29)
- (Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 82)
- Tekniska nämnden
- Ledningskontoret 2007-11-23
Kommunstyrelsen godkände i mars en avsiktsförklaring mellan Gotlands kommun och Sällskapet DBW om Visby havsbad. Kommunfullmäktige beviljade senare 5 mnkr i tilläggsanslag för att tekniska nämnden skulle kunna genomföra projektet, kostnadsberäknat till 12 mnkr. Avsiktsförklaringen behandlade ägarförhållanden och förhyrning.

Sedan Sällskapet DBW dragit sig ur planerna har tekniska nämnden träffat avsiktsförklaring med NMT Management AB, som driver kongresshallen, och ledningskontoret föreslår därför att beslutet om den tidigare avsiktsförklaringen ska upphävas. Det avtal som tekniska nämnden träffat uttalar avsikten att göra området kring havsbadet attraktivt för gotlänningar och besökare och behandlar närmast frågor av servicekaraktär.

Jäv: Gustaf Hoffstedt (m), Lars Thomsson (c) och Mats-Ola Rödén (fp) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsens beslut, § 82/2007, upphävs i den del som avser godkännandet av avsiktsförklaring om Visby havsbad mellan Gotlands kommun och Sällskapet DBW.
  • Register