§ 367 Remiss. Komplettering av riksavtalet för utomlänsvård

Utskrivet från: http://gotland.se/35649
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 367
Remiss. Komplettering av riksavtalet för utomlänsvård

AU § 346
KS2007/0355-93
- Sveriges Kommuner och Landsting 2007-09-11
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-10-22, § 103
- Ledningskontoret 2007-11-23
Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat huvudmännen att godkänna och tillämpa en komplettering av riksavtalet för utomlänsvård som innebär att hemlandstinget blir betalningsskyldig för vård – psykiatrisk eller somatisk - som ges till person som är intagen på anstalt m.m. utanför sitt hemlandsting. Förslaget innebär ett avsteg från gällande regler i avtalet om att det är hemlandstingets bedömning som ska gälla för att betalningsskyldighet ska inträda vid icke akut vård.

Anm: Bakgrunden är förslag från Psykiatrisamordningen (betänkande SOU 2006:91), som också konstaterade att resurserna inom rättpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin kunde behöva dimensioneras på ett sätt som överstiger den egna befolkningens behov, men att kostnaderna borde ersättas av hemlandstinget. Psykiatrisamordningen ansåg att i flertalet fall kommer rättspsykiatrins och barn- och ungdomspsykiatrins insatser att avse konsultinsatser av öppenvårdskaraktär. De stora kostnaderna gäller när den intagne har behov av inläggning vid en psykiatrisk klinik. Psykiatrisamordningen förespråkade dels en justering av hälso- och sjukvårdslagen som förtydligade landstingets ansvar för psykiatrisk vård till den som är häktad, dömd till kriminalvårdspåföljd eller intagen för tvångsvård vid ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem, dels att riksavtalet kunde behöva kompletteras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt förslaget. Att avhända sig ansvaret för bedömningen till annat landsting anses vara ett orimligt avsteg från hur kommunala medel ska förvaltas. Det nuvarande avtalet fungerar enligt nämnden väl; behövs förtydliganden bör man se över avtalets bestämmelser om formerna för kontakter landstingen emellan.

Ledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen ska instämma i hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Remissvar avges i huvudsaklig överensstämmelse med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
  • Register