§ 369 Motion. Vaccinering med HPV-vaccin

Utskrivet från: http://gotland.se/35647
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 369
Motion. Vaccinering med HPV-vaccin

AU § 348
KS2007/0201-90
- Motion ink. 2007-04-23
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-06-13, § 60
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-
- Ledningskontoret 2007-
Janica Sörestedt (s) har i motion yrkat att möjligheten att erbjuda alla sjätteklassare vaccinering med HPV-vaccin (mot livmoderhalscancer) ska utredas.

Barn- och utbildningsnämnden har hänvisat till skolhälsovårdsöverläkarens yttrande och ansett att beslut om vaccinationsprogram inte ingår i nämndens ansvarsområde. Skolöverläkaren konstaterar att frågan om huruvida vaccineringen ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet utretts inom Socialstyrelsen och att man bör avvakta dess beslut och riktlinjer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med dess yttrande och att den hälsoekonomiska studien som begärts av Socialstyrelsen och Läkemedelsförmånsnämnden avvaktas. I yttrandet framhålls att det finns ett samband mellan HPV och sexuell livsstil och att förebyggande åtgärder ofta kommer i andra hand i diskussionen om vaccinering. Om vaccineringen införs i det allmänna vaccinationsprogrammet betonar nämnden vikten av att föräldrarna får bra information. Vaccinering får även konsekvenser för hälso- och sjukvårdens arbete. Hälso- och sjukvårdsnämnden har bifogat yttrande från kvinnokliniken avsett som underlag för ställningstagande till vaccination mot papillomvirus, HPV.

Anm: Inom Socialstyrelsen utreds frågan om vaccineringen ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet (och då sannolikt före 12 års ålder). Beslut väntas i början av nästa år. Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att en sorts vaccin ska ingå i läkemedelsförmånerna, men bara för flickor i åldrarna 13-17 år. Nyttan av vaccinet avtar med ålder och ju fler virus man blivit infekterad av. Vaccinet är idag godkänt för flickor och kvinnor upp till 26 år. Mer finns att läsa i bifogade utdrag om vaccin mot HPV från Socialstyrelsens hemsida.

Ledningskontoret har konstaterat att förebyggande insatser för att minska förekomsten av livmoderhalscancer är angelägna men att de inte utesluter cellprovsrutiner och preventivmedelsrådgivning. Eftersom kunskaperna ännu är ofullständiga anser kontoret att resultatet av Socialstyrelsens utredning om konsekvenserna av och förutsättningarna för en massvaccinering ska inväntas; en bedömning som också landstingsdirektörerna gjort. Motionen föreslås besvarad med ledningskontorets utlåtande och hälso- och sjukvårdsförvaltningens faktaunderlag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Med hänvisning till pågående utredning inom Socialstyrelsen anses motionen besvarad med ledningskontorets utlåtande och hälso- och sjukvårdsförvaltningens faktaunderlag.
  • Register