§ 370 Motion. Konferensservice som arbetsträning

Utskrivet från: http://gotland.se/35646
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 370
Motion. Konferensservice som arbetsträning

AU § 349
KS2007/0284-06
- Motion 2007-06-18
- Ledningskontoret 2007-11-22
Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion yrkat att möjligheterna att låta personalcafeterior och konferensservice på Visborgs slätt drivas som daglig verksamhet eller som verksamhet för arbetsträning ska undersökas i samband med planeringen för att flytta kommunens förvaltningskontor dit.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning inom projektet Struktur 2007.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning inom projektet Struktur 2007.
  • Register