§ 372 Medgivande att överlämna handlingar till fristående skolor

Utskrivet från: http://gotland.se/35644
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 372
Medgivande att överlämna handlingar till fristående skolor

AU § 351
KS2007/0369-60
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-12, § 85
- Kommunarkivarien 2007-10-25
- Ledningskontoret 2007-11-23
Med hänvisning till lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring har barn- och utbildningsnämnden begärt medgivande att få överlämna journaler över berörda elever inom skolhälsovården till fristående grund- och gymnasieskolor. Nämnden har också begärt uppdrag att träffa överenskommelser om rutiner m.m. med de berörda skolorna.

Kommunarkivarien har tillstyrkt att handlingarna, utan att upphöra att vara allmänna, får överlämnas temporärt och ska återlämnas.

Ledningskontoret konstaterar att överlämnandet med stöd av lagen innebär att handlingarna fortfar att vara allmänna och har tillstyrkt framställningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Kommunal myndighet som förvarar skolhälsovårdens elevjournaler får överlämna dessa till friskolors skolhälsovård för förvaring där till den dag eleven slutar i friskolan eller friskolan upphör eller överenskommelsen med kommunen upphör.

  • Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att, i enlighet med såväl arkivlagen som lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, besluta om de regler, rutiner och överenskommelser som ska gälla för överlämnandet av skolhälsovårdens elevjournaler till friskolor.
  • Register