§ 373 Införande av servicetjänster inom social- och omsorgsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/35643
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 373
Införande av servicetjänster inom social- och omsorgsnämnden

AU § 352
KS2007/0470-83
- Social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 113
- Ledningskontoret 2007-11-22
Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att en verksamhet med Fixartjänst ska inrättas under en försöksperiod t.o.m. utgången av 2009. Tjänsten föreslås vara avgiftsfri för den enskilde och erbjudas personer som är äldre än 70 år och folkbokförda på Gotland. Kostnaden, 550 000 kr per år, föreslås täckas genom omdisponering inom social- och omsorgsnämndens budget.

Ledningskontoret har förslagit att framställningen ska tillstyrkas. Kontoret redovisar uppgifter om kostnaderna för sjukvård p.g.a. fallskador som visar att reformen är samhällsekonomiskt lönsam, förutom den trygghet som den ger äldre personer.

Anm: Fr.o.m. 1 juli 2006 är det tillåtet för kommun att tillhandahålla servicetjänster utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år.* Skälig avgift får uttas. Verksamheten ska skötas av den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Hemtjänster enligt socialtjänstlagen (SoL) och servicetjänster kan bestå av samma tjänst, t.ex. städning eller gardinbyte. Att systemet med servicetjänster införs utesluter inte att den enskilde kan ha rätt att få insatsen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vikten av att socialnämnden uppmärksammar detta - att den enskilde kan ha rätt att få insatsen enligt SoL i stället för som servicetjänst - framhålls i förarbetet till lagen. * Lag (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Inom social- och omsorgsnämnden inrättas längst t.o.m. utgången av år 2009 en verksamhet med Fixartjänst. Tjänsten ska erbjudas personer som är folkbokförda på Gotland och är 70 år och äldre och tillhandahållas utan avgift.

  • Kostnaderna för verksamheten ska täckas genom omdisponering av medel inom social- och omsorgsnämndens budget.
  • Register