§ 375 Utredning om vuxenutbildningsnämnd

Utskrivet från: http://gotland.se/35641
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 375
Utredning om vuxenutbildningsnämnd

AU § 354
KS2007/0381-65
- (Arbetsutskottet 2007-05-14, § 156 och 2007-10-01, § 265)
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Styrelsen för Gotlands Folkhögskola 2007
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-21, § 113
- Ledningskontoret 2007-11-22
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken gav arbetsutskottet vid budgetberedningen i våras ledningskontoret i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda konsekvenserna för Gotlands kommun när det gäller vuxenutbildning, lärcentra m.m.

Ledningskontoret och förvaltningscheferna vid barn- och utbildningsförvaltningen, folkhögskolan och Lövsta lantbrukscentrum har föreslagit att frågan om inrättande av en vuxenutbildningsnämnd fr.o.m. 2009 ska utredas. Den nya förvaltningen skulle, enligt ett organisationsutkast, omfatta folkhögskolan, Komvux och Lövsta landsbygdscentrum och preliminärt också gymnasieskolan, samt beställd verksamhet.

Styrelsen för Gotlands Folkhögskola har tillstyrkt förslaget om gemensam nämnd och organisation. Styrelsen framhåller vikten av att de olika verksamhetsgrenarna får oförändrade ekonomiska förutsättningar. Personalkonsekvenserna vid en sammanslagning föreslås utredas skyndsamt.

Barn- och utbildningsnämnden har avgivit yttrande i form av förslag om vad den fortsatta utredningen ska omfatta, nämligen följande alternativ: En ny nämnd för den samlade kommunala vuxenutbildningen med eller utan gymnasieskolan, och att ingen ny nämnd inrättas, utan vuxenutbildningen förs till endera barn- och utbildningsnämnden eller t.ex. kommunstyrelsen.

Efter remissbehandlingen har ledningskontoret föreslagit att kontoret, tillsammans med berörda nämnder, ska få i uppdrag att utreda frågan om ny organisation för vuxenutbildningen och att inkomna remissvar ska ingå i underlaget för utredningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda frågan om ny organisation för vuxenutbildningen. Remissvaren ska ingå i utredningsunderlaget. Arbetet ska bedriva så, att ett förslag kan behandlas vid budgetberedningen 2008.
  • Register