§ 376 Hantering av buffert – regler och riktlinjer

Utskrivet från: http://gotland.se/35640
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 376
Hantering av buffert – regler och riktlinjer

AU § 355
KS2007/0510-04
- (Arbetsutskottet 2007-10-01, § 284)
- Ledningskontoret 2007-11-20
Vid budgetavstämningen fick ledningskontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer för redovisning och hantering av de medel som avsatts i buffert. I kommunens styrkort har, som en av framgångsfaktorerna för att nå målet för ekonomiperspektivet, angivits att Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning genom att införa buffertar inom sina budgetramar. Som styrtal har angivits att bufferten ska motsvara 1 % av budgetramen.

Ledningskontoret har utarbetat riktlinjer som föreslås antas. De innebär att bufferten budgeteras som en kostnad och får användas för oförutsedda avvikelser av engångskaraktär under året. Avvikelser av bestående karaktär hanteras inom den ordinarie styr- och planeringsprocessen. Om bufferten inte tas i anspråk uppstår ett överskott, som hanteras enligt riktlinjer för styrning och uppföljning. Konsekvensen (av att hantera bufferten som fiktiv kostnad) blir att kommunens samlade resultat blir något missvisande. Ett alternativ är att i stället hantera bufferten som överskott. Alternativet är, enligt kontoret, likvärdigt men skulle kunna ge intrycket att det är fråga om ett avkastningskrav.

Kommunstyrelsens beslut

  • Föreslagna riktlinjer för hantering av buffertar i budget och redovisning antas.
  • Register