§ 379 Konkurrensutsättning och avknoppning; riktlinjer m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/35637
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 379
Konkurrensutsättning och avknoppning; riktlinjer m.m.

AU § 359
KS2007/0406-10
- (Kommunstyrelsen 2007-05-31, § 169)
- Ledningskontoret 2007-09-28 och 2007-11-22
- Arbetsutskottet 2007-10-01, § 272
Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta riktlinjer och lämna förslag på stödjande åtgärder för att underlätta och stimulera till fortsatt konkurrensutsättning och avknoppning av kommunal verksamhet. Vid budgetavstämningen behandlade arbetsutskottet ledningskontorets förslag till direktiv till nämnderna och kontoret fick i uppdrag att överarbeta det.

Bakgrunden är bl.a. kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder att pröva möjligheten att lägga ut drift av verksamhet på andra utövare för att öka valmöjligheter och säkerställa god kvalitet. Kommunfullmäktige har också beslutat om årlig rapportering av vidtagna och planerade åtgärder för ökad konkurrensutsättning.

Ledningskontoret har framlagt förslag till direktiv som i huvudsak är identiskt med det tidigare förslaget. Förslaget har kompletterats med en beskrivning av målen för systemet och hur uppföljningen ska ske. Rätten till viss tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet är författningsreglerad. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Yrkande:
  • Roland Norbäck (v), yrkade att följande text skulle införas:
    ”Vad gäller vård, skola och omsorg bör en uppbromsning ske av konkurrensutsättning/avknoppning. Dessa verksamheter bör inte i ökad utsträckning bedrivas i privat regi, det ger för dålig insyn och kontroll av hur verksamheten bedrivs och hur skattepengarna används. Privat verksamhet inom dessa områden ger också sämre totalkostnadskontroll och minskade möjligheter till regional politisk styrning av serviceutbudet”.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roland Norbäcks yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag till direktiv till nämnderna för fortsatt konkurrensutsättning och avknoppning av kommunal verksamhet antas.
  • Register