§ 380 Kommunal hyresgaranti

Utskrivet från: http://gotland.se/35636
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 380
Kommunal hyresgaranti

AU § 360
KS2007/0302-04
- Arbetsutskottet 2007-10-01, § 274
- Ledningskontoret 2007-11-23
Regeringen har avsatt 100 mnkr som statligt bidrag för kommunala hyresgarantier – bidrag till kommuner som gått i borgen som säkerhet som enskilda hushålls skyldigheter. Statens bostadskreditnämnd fördelar bidragen.

Arbetsutskottet behandlade frågan vid budgetavstämningen och återremitterade det till ledningskontoret för utredning och klargörande vilket kommunalt organ som skulle kunna hantera ansökningarna.

Anm: Bidraget utgår för hyresgarantier som lämnas hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för eget boende men som ändå har svårt att etablera sig på hyresmarknaden. Kommunens hyresgaranti måste omfatta minst sex månadshyror och ska gälla under minst två år. Kommunen väljer själv hur borgensåtagandet ska utformas. Hyresgästens betalningsansvar kvarstår, så kommunen har rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden, om hyresgarantin utnyttjas. Det statliga bidraget uppgår till 5 000 kr per garanti.

Med hänvisning till de bedömningar som AB GotlandsHem och Fastighetsägarna gjort anserledningskontoret att behovet är begränsat och föreslår därför att kommunen inte ska införa systemet med borgen. Om systemet skulle införas bedöms konsumentvägledningen var lämpligt att hantera ansökningarna.

Ordföranden Eva Nypelius (c) föreslog att systemet skulle införas på försök under 2008 och ansökningar hanteras av konsumentvägledningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Systemet med kommunal hyresgaranti ska införas som ett ett-årigt försök under 2008.

  • Kultur- och fritidsnämnden (konsumentvägledningen) ska hantera ansökningar om kommunal hyresgaranti.
  • Register