§ 381 Ansökan om regionala utvecklingsmedel; insatser inom landsbygdsprogrammet

Utskrivet från: http://gotland.se/35635
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 381
Ansökan om regionala utvecklingsmedel; insatser inom landsbygdsprogrammet

AU § 361
KS2007/0498-14
- Ledningskontoret 2007-11-23 , reviderad 2007-12-10
Ledningskontoret har föreslagit att 3,9 mnkr av 2007 års anslag för regionalpolitiska åtgärder 33:1 ska anvisas för ett projekt vars syfte är att säkerställa retroaktiv medfinansiering av projekt inom det nya landsbygdsprogrammet och Leader.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet Medfinansiering av insatser inomlandsbygdsprogrammet beviljas finansiellt stöd med högst 3,9 mnkr ur 2007 års anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

  • Beslutet avser perioden 1 juli 2007 – 31 december 2008. Ekonomisk slutredovisning med utfall av indikatorer ska lämnas senast 31 december 2008.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
  • Register