§ 383 Försäljning Artilleriet 1:38 (”Minan”)

Utskrivet från: http://gotland.se/35633
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 383
Försäljning Artilleriet 1:38 (”Minan”)

KS 2007/0048-25
- (Kommunstyrelsen 2007-02-22, § 32)
- Tekniska förvaltningen 2007-11-27
- Ledningskontoret 2007-12-06
Tekniska förvaltningen har, med hänvisning till av kommunstyrelsen givet förhandlingsuppdrag, föreslagit att del av fastigheten Artilleriet 1:38 med där belägen byggnad, ”Minan”, ska överlåtas till Byggnadsstiftelsen Orion för 2 750 000 kr.

Planeringschefen Lars-Gunnar Wedin föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:38 överlåts till Byggnadsstiftelsen Orion för en köpeskilling av 2 750 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register