§ 386 Begäran om tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd (ombyggnad lokaler i Slite)

Utskrivet från: http://gotland.se/35630
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-12-11

KS § 386
Begäran om tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd (ombyggnad lokaler i Slite)

KS 2007/0521-04
- Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2007-12-05, § 254
- (Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 81 och kommunfullmäktige 2007-04-23, § 124)
- Ledningskontoret 2007-12-10
Tekniska nämnden har, genom sitt arbetsutskott, begärt dels 3 mnkr i tilläggsanslag för ombyggnaden av kommunhuset i Slite, för vilken kostnaden sedan anbud antagits, uppgår till 18 mnkr, dels finansiellt igångsättningstillstånd för projektet.

Ombyggnaden sker för att i huset inrymma kommunens löneadministration och samtidigt genomföra förbättringar i byggnaden. Tilläggsanslag har tidigare beviljats p.g.a. fördyringar.

Ledningskontoret anser att de regionalpolitiska motiven väger tyngre än de rent ekonomiska motiven och har tillstyrkt framställningen.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

  • Finansiellt igångsättningstillstånd beviljas.

  • Tekniska nämnden uppmanas i förbilligande syfte se över dels kontraktsvillkoren, dels övriga med projektet förenade kostnader.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Tekniska nämnden beviljas högst 3 mnkr i tilläggsanslag för ombyggnaden av kommunhuset i Slite. Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
  • Register