2007-12-11, §§ 359-389

Utskrivet från: http://gotland.se/35624
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-12-11

Register

Regionstyrelsen 2007-12-11
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Roland Norbäck (v), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare § 361
Övriga närvarande
Kjell Skalberg (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Jenny Guteäng (m)
Yngve Andersson (kd)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslagsuppsättande: 2007-12-20
Datum för anslags nedtagande: 2008-01-11