§ 24 Badvakter/bevakning i simhallarna

Utskrivet från: http://gotland.se/3559
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 24
Badvakter/bevakning i simhallarna

Dnr 2002/070-72
Fritidsavdelningen 2002-03-19
Fritidsavdelningen redovisar i tjänsteutlåtande att nuvarande bemanning i simhallarna inte fullt täcker behovet för att dels klara nuvarande öppethållande och att alltid ha personal vid bassängerna. Enligt verksamhetsansvariga finns sedan gammalt ett nämndbeslut att badvakter skall finnas.

För att klarlägga de juridiska frågorna för badverksamheten har fritidsavdelningen anlitat kommunförbundet för att informera om frågorna. I samband med detta framkom att det inte finns några absoluta krav på att badvakter skall finnas i
den typ av bad som finns på Gotland. Om det inte alltid finns personal i vid bassängerna bör dock information om detta anslås på baden och säkerhetsföre-skrifterna anpassas efter detta.

Avdelningen redovisade att ett beslut att alltid ha personal vid bassängerna innebär, vid oförändrat öppethållande, ett ökat personalbehov med ca 1,5 tjänst och avdelningen önskade kultur- och fritidsnämndens ställningstagande i frågan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Nuvarande bemanning på baden bibehålls.
  2. Erforderliga informationsanslag uppsättes i baden.
  3. Säkerhetsföreskrifterna ses över och anpassas till gällande bemanning.