§ 25 Stoppaket 2002- Konsekvenser för fritidsgårdsverksamheten

Utskrivet från: http://gotland.se/3558
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 25
Stoppaket 2002- Konsekvenser för fritidsgårdsverksamheten

Dnr 2002/068-72
Ungdomsavdelningen 2002-03-18
Ungdomsavdelningen redovisar att det av kommunstyrelsen antagna ”Stoppaket 2002” kommer att innebära problem att ha fritidsgårdarna öppna på fredags-kvällarna. Skälet är att avdelningen under ett antal år har löst bemanningen genom att ta in timanställda på fredagskvällar då besöksantalet är mycket högt. Det gäller två timanställda på Puma fritidsgård och en på Tjelvar fritidsgård och fritidsgården i Hemse.

Ungdomsavdelningen ansöker om godkännande att fortsätta att använda tim-anställd personal på Fritidsgårdarna Puma, Tjelvar och Hemse. Förslaget innebär inte någon tillkommande kostnad jämfört med budget.

Förslaget har samverkats enligt gällande regelverk.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Ungdomsavdelningen medges att även i fortsättningen timanställa erforderlig personal för att bedriva verksamhet på fredagskvällarna.