§ 26 Remiss ledningskontoret, Tn § 39, Sliteteatern

Utskrivet från: http://gotland.se/3557
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 26
Remiss ledningskontoret, Tn § 39, Sliteteatern

Dnr 2002/069-72
Tekniska nämnden § 39, 2002-02-27
Tekniska nämnden föreslår under § 39 kommunstyrelsen
 • Att överföra ansvaret för korttidsuthyrningen av Slite teatern, biografsalongen till kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Att godkänna principen för redovisat förslag till fördelning av kapitalkostnader och därmed sammanhängande hyresjusteringar.

  Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden åter skall bli hyresgäst för Sliteteatern och att årshyran för bibliotekets lokaler i kommunhuset ökar med ca 57 000 kr.

  Ärendet har av ledningskontoret remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

  Kultur- och fritidsnämnden har tidigare, i samband med ett besparingsbeting, uppsagt lokalen, antalet uthyrningar var få och inte heller fanns något intresse från lokala intressenter att ta över driften av lokalen till acceptabla villkor.

  Förvaltningen bedömde inte att efterfrågan på lokalen ändrats och att kostnaden inklusive städning och de vaktmästartjänster som erfordras kommer att uppgå till ca 225 tkr/år.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Föreslagen fördelningsprincip för kapitalkostnader tillstyrks.
 2. Beträffande överföring av korttidsuthyrningen anser nämnden inte att den sänkta hyran innebär skäl att ändra tidigare besparingsbeslutet om inte erforderlig ramjustering, 225 tkr, erhålls.