§ 27 Filmproduktion Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3556
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 27
Filmproduktion Gotland

Dnr 2002/097-70
Projektledaren Bo Rehnberg redogjorde planerad verksamhet, budget och finansiering inom projektet Filmproduktion Gotland. Av föredragningen framgick att projektet planeras bestå av två delar dels drift och utrustning av en inspelnings-studio, dels en fond för stöd eller medfinansiering i filmproduktioner.

Formella beslut om finansiering från Näringsdepartementet och EU Mål 2 öarna förväntas inom den närmaste tiden.

Närmast är det aktuellt att genomföra en provinspelning den förväntas starta under maj och förutsätter någon form av medfinansiering inom ramen för de medel som redan erhållits.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Beslut om eventuellt stöd till en provproduktion inom ramen för statsstödsreglerna och villkoren för EU Mål 2 Öarnas regelverk delegeras till arbetsutskottet.
  2. Uppdrag ges till kultur- och fritidsförvaltningen att framlägga förslag till regler och riktlinjer för stöd ur den planerade filmfonden.